Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    như adoptianism
    họ thuyết nhận Giê-xu là con của chúa