Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adoptable /ə'dɔptəbl/  

 • Tính từ
  có thể nhận làm con nuôi; có thể nhận làm bố mẹ nuôi
  có thể theo được, có thể làm theo
  có thể chọn được
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
  có thể chấp nhận và thực hiện