Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adoptability /ə,dɔptə'biliti/  

 • Danh từ
  tính có thể nhận làm con nuôi; tính có thể nhận làm bố mẹ nuôi
  tính có thể theo được, tính có, thể làm theo
  tính có thể chọn được
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ)
  tính có thể chấp nhận và thực hiện