Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    làm dáng, làm ra vẻ người đẹp trai ((như) to adonize oneself)