Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thần thoại,thần học)
  A-đô-nít (người yêu của thần Vệ nữ)
  người thanh niên đẹp trai
  (thực vật)
  cỏ phúc thọ
  (động vật)
  bướm ađônít