Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    gạch mộc (phơi nắng, không nung)
    adobe houses
    những ngôi nhà xây bằng gạch mộc
    đất sét [dùng làm] gạch mộc