Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

admittable /əd'mitəbl/  

  • Tính từ
    có thể để cho vào (nơi nào)