Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adjutant bird /'ædʒʊtənt bɜ:d/  

  • (động vật)
    cò già