Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adjutant General /'ædʒʊtənt'dʒenərəl/  

  • (quân sự)
    tổng quản trị