Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adjuster /ə'dʤʌstə/  

  • Danh từ
    máy điều chỉnh
    thợ lắp máy, thợ lắp ráp