Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adjustable dimension   

  • (kỹ thuật)
    kích thước điều chỉnh được