Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adjustable capacitor   

  • (kỹ thuật)
    bộ điện dung chỉnh được