Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adjustable /ə'dʒʌstəbl/  

  • Tính từ
    có thể hiệu chỉnh, có thể điều chỉnh

    * Các từ tương tự:
    adjustable array, adjustable capacitor, adjustable dimension, Adjustable peg regime, Adjustable peg system, adjustable probe