Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • interj
    xin từ biệt!