Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adequacy /'ædikwəsi/  

  • Danh từ
    sự đủ, sự đầy đủ
    sự thỏa đáng, sự thích đáng