Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adenoids /'ædinɔidz/  /'ædənɔidz/

  • Danh từ
    (y học) số nhiều
    sùi vòm họng, VA
    she's got adenoids
    chị ta bị sùi vòm họng, chị ta bị VA