Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adenoidectomy /,ædənɔi'dektəmi/  

  • Danh từ
    (giải phẫu)
    việc cắt V.A