Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adenoidal /ædi'nɔidl/  

  • Tính từ
    [thuộc bệnh] sùi vòm họng
    bị bệnh sùi vòm họng, bị VA
    an adenoidal child
    một cháu bé bị VA