Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adenitis /,ædi'naitis/  

  • Danh từ
    (y học)
    viêm hạch