Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (luật học)
    sự tước bỏ quyền thừa kế tài sản