Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adduce /ə'dju:s/  /ə'du:s/

  • Động từ
    đưa ra, viện dẫn
    tôi có thể đưa ra nhiều lý do về cách xử lạ lùng của anh ta

    * Các từ tương tự:
    adduceable, adducent