Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    lập bản đồ địa chỉ, gán địa chỉ