Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acuminate /ə'kju:minit/  

  • Tính từ
    (thực vật học)
    nhọn mũi