Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    đẳng ly tử thể kích thích, plasma hoạt kích