Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đã hoạt hoá
  đã làm phóng xạ
  (kỹ thuật)
  được hoạt hóa, kích hoạt

  * Các từ tương tự:
  activated cathode, activated material, activated plasma