Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

action stations /'æk∫n'stei∫nz/  

  • Thán từ
    (quân sự)
    về vị trí chiến đấu!