Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

action replay /'æk∫nri'plei/  

  • đoạn quay chậm (phim tường thuật một cuộc đá bóng …)