Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

action group /'æk∫ngru:p/  

  • nhóm công tác (về chính trị …)