Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

act of God /æktəv'gɒd/  

  • thiên tai (như bão lụt, động đất …)