Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acquiescently /ækwi'esntli/  

  • Phó từ
    [một cách] ưng thuận, [một cách] đồng ý