Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acidulous /ə'sidjuləs/  

  • Tính từ
    hơi chua
    hơi chua chát, hơi gay gắt