Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [thuộc] axit; như axit