Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acicular /ə'sikjulə/  

  • Tính từ
    hình kim; kết tinh thành hình kim