Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thực vật học)
    quả bế