Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không đau đớn, không đau xót