Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accuser /ə'kju:zə[r]/  

  • Danh từ
    người buộc tội, ủy viên công tố
    nguyên cáo