Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accumulated deviation   

  • (kỹ thuật)
    độ sai biệt tích lũy