Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    thời gian đắc dụng (máy điện toán)