Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người nắm giữ tài khoản; chủ tài khoản