Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

account level security   

  • (kỹ thuật)
    an toàn mức kế toán