Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    dữ kiện kế toán, số liệu kế toán