Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • see fait accompli

    * Các từ tương tự:
    accomplice, accomplish, accomplished, accomplishment