Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accommodation unit /əkɔmə'deiʃnju:nit/  

  • Danh từ
    nơi ở