Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accommodation train /əkɔmə'deiʃntrein/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
    xe lửa địa phương (ở địa phương)