Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accommodation limits   

  • (kỹ thuật)
    giới hạn dung chứa