Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accommodation ladder /əkɒmə'dei∫n lædə[r]/  

  • thang dây (ở bên sườn tàu thủy để lên xuống các xuồng cập mạn tàu)