Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accommodation address /əkɒmə'dei∫n ə'dres/  

  • địa chỉ tạm