Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    điều khiển truy cập

    * Các từ tương tự:
    access control device (ACD)