Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

access barred signal   

  • (kỹ thuật)
    tín hiệu cản truy cập