Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (tin học)
    cần mang đầu từ